Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου περιγράφει πώς puulab.com (Ο "ιστότοπος" ή "εμείς" ή "Puulab") συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επισκέπτεστε ή κάνετε μια αγορά από τον ιστότοπο.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Η διαχείριση του χώρου καταδεικνύει τη δέσμευση για την προστασία των δεδομένων με τη δημιουργία της πολιτικής και των συναφών απαιτήσεων, την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων και ευθυνών, αναπτύσσοντας συνεχώς μια καλή κουλτούρα προστασίας δεδομένων και την κατανομή των κατάλληλων πόρων.

Είμαστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με:

 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR, 2016/679).
 • Νόμος για την προστασία των δεδομένων φινλανδών (Tietosuojalaki, 1050/2018).
 • Άλλες ισχύουσες κανονιστικές πράξεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα στον ιστότοπο είναι:

 • μεταποιείται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων (νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια) ·
 • που συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς (περιορισμός σκοπού).
 • επαρκή, σχετική και περιορίζεται σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (ελαχιστοποίηση δεδομένων) ·
 • ακριβής και ενημέρωση, όπου είναι απαραίτητο (ακρίβεια) ·
 • αποθηκεύονται όχι περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα (περιορισμός αποθήκευσης).
 • επεξεργάζεται με ασφαλή τρόπο που εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων.

Το Puulab είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με αυτή τη δήλωση (λογοδοσία).

Το Puulab σέβεται τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων (το δικαίωμα να ενημερωθεί, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να ξεχαστεί), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα να αντιταχθούν, τα δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το προφίλ) και εγγυάται την τήρησή τους.

Το Puulab έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση:

 • κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων ·
 • την ικανότητα να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας ·
 • η δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εγκαίρως σε περίπτωση συμβάντων ·
 • Διαδικασίες για τακτική δοκιμή, αξιολόγηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Το Puulab δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες σας (για παράδειγμα, τις φωτογραφίες σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας εκτός της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Περιοχή) ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, εκτός αν συμφωνήσετε ρητά με αυτήν.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σε σχέση με τα cookies και το μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στους παρόχους υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Όταν τα δεδομένα μεταφέρονται στις ΗΠΑ, υπάρχει θεμελιώδης κίνδυνος ότι τα δεδομένα αυτά θα έχουν πρόσβαση από τις αρχές των ΗΠΑ χωρίς να ειδοποιηθούν και χωρίς τη δυνατότητα νομικών διορθωτικών μέτρων. Με τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε με τα δεδομένα που μεταφέρονται στις ΗΠΑ.

Βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στο δικό μας Ειδοποίηση cookies.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση, αναθεώρηση και ενημέρωση κάθε δύο χρόνια ή, εάν είναι απαραίτητο, σε μικρότερα χρονικά διαστήματα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ορισμοί

'Προσωπικά δεδομένα' σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό άτομο («υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό άτομο είναι αυτό που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα online αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που είναι ειδικοί για τη φυσική, φυσιολογική, Γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 'Επεξεργασία' σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το ανεξάρτητα από τα αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η αποκάλυψη Με τη μετάδοση, τη διάδοση ή τη διανομή με άλλο τρόπο, την ευθυγράμμιση ή τον συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή.

 'Ελεγκτής' σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, την υπηρεσία ή άλλο φορέα, το οποίο, μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το νομό της ένωσης ή του κράτους μέλη, ο ελεγκτής ή τα συγκεκριμένα κριτήρια για τον υποψηφιότητά του μπορούν να προβλεφθούν από το νομό της Ένωσης ή του Κρατικού Δικαίου.

 'Παραλήπτης' σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο όργανο, στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με τον νόμο περί ένωσης ή κράτους μέλους δεν θα θεωρηθούν ως παραλήπτες. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Γενικές πληροφορίες

1. Ο ελεγκτής δεδομένων

Puulab Oy, αναγνωριστικό Buisness3310140-6 

Kiilatie 3-5, 02420 Jorvas, Φινλανδία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@puulab.com

Σε περίπτωση ερωτήσεων που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επικοινωνήστε με

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: privacy@puulab.com

2. Πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες επεξεργασίας

Θα σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση για κάθε επεξεργασία. Θα σας ενημερώσουμε επίσης εάν σκοπεύουμε να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Περιοχή (ΕΟΧ).

3. Δικαιώματα των θεμάτων δεδομένων

Σεβόμαστε και εγγυόμαστε την τήρηση των ακόλουθων δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων.

 • Το δικαίωμα να ενημερώνεται. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Πρόκειται για απαίτηση βασικής διαφάνειας.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων τους ή να τα ολοκληρώσουν εάν είναι ελλιπή.
 • Το δικαίωμα στη διαγραφή ("το δικαίωμα να ξεχαστεί"). Τα άτομα μπορούν να κάνουν ένα αίτημα για διαγραφή των δεδομένων τους. Το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο και ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό ή την καταστολή των προσωπικών τους δεδομένων. Δίνει στα άτομα το δικαίωμα να περιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα, αντί να ζητήσει διαγραφή, αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς σε διαφορετικές υπηρεσίες.
 • Το δικαίωμα αντικειμένων. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες.

Δεν απαιτείται να πληρώσετε οποιαδήποτε χρέωση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Εάν κάνετε ένα αίτημα, έχουμε ένα μήνα για να σας απαντήσουμε.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία ή εάν αισθάνεστε ότι δεν έχετε αντιμετωπίσει την ανησυχία σας με ικανοποιητικό τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαμεσολαβητή Προστασίας Δεδομένων (https://tietosuoja.fi)

4. Επικοινωνία μαζί μας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και σε αυτό το πλαίσιο μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας με βάση το ART. 6 (1) (β) GDPR, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση μιας σύμβασης ή υποχρεούται να εκτελεί προ-συμβατική δράση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (α) GDPR και / ή το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων που απευθύνονται σε εμάς σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (στ) GDPR. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς όταν δημιουργήσατε επαφή μαζί μας θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά εξακολουθούν να απαιτούνται για άλλους σκοπούς (για παράδειγμα η απόδοση μιας σύμβασης ή υπεράσπισης έναντι των νομικών αξιώσεων που αυξάνονται εναντίον μας) ή πρέπει να παραμείνουν αποθηκευμένα μαζί μας για άλλους λόγους (για παράδειγμα να συμμορφώνεται με τις περιόδους διατήρησης του νόμου).

5. email απευθείας μάρκετινγκ στους πελάτες

Εάν είστε πελάτης και έχουμε λάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε σχέση με την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ για παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς. Αυτό ισχύει μόνο εάν δεν έχετε αντιταχθεί και σας ενημερώσαμε σαφώς και αναμφισβήτητα για τη δυνατότητα αντίρρησης κατά τη συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε για άμεσο μάρκετινγκ. Για το άμεσο μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομά σας, τη συνεργασία της εταιρείας σας εάν αλληλεπιδράτε για λογαριασμό μιας εταιρείας και το είδος των αγαθών ή των υπηρεσιών που αγοράζετε από εμάς. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το νόμιμο ενδιαφέρον μας για το άμεσο μάρκετινγκ σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (στ) GDPR. Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι να αντιταχθούν στην επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από την Shopify Inc, 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Καναδάς. Ο ελεγκτής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ είναι η Shopify International Ltd, 2ος όροφος, 1-2 κτίρια της Βικτώριας, Haddington Road, Δουβλίνο 4, D04 XN32, Ιρλανδία (στο εξής "Shopify"). Τα συμβατικά σας δεδομένα και άλλα δεδομένα που εισάγετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα επεξεργάζονται από το Shopify ως επεξεργαστή δεδομένων για λογαριασμό μας και μεταφέρονται στην Shopify Inc. στον Καναδά. Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι ο Καναδάς εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η απόφαση επάρκειας για τον Καναδά μπορεί να ανακτηθεί στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0002&from=en. Σύμφωνα με την τέχνη. 45 GDPR, λόγω αυτής της απόφασης Η μεταφορά προσωπικών δεδομένων στον Καναδά δεν απαιτεί συγκεκριμένη εξουσιοδότηση.

6. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν θέλετε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο μας, απαιτούμε τη διεύθυνση email σας, όνομα. Η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (α) GDPR με βάση την εθελοντική συγκατάθεσή σας μέσω της λεγόμενης διαδικασίας διπλής επιχείρησης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί και θα αποθηκευτεί για το σκοπό αυτό μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε επίσης να στείλετε το αίτημά σας απόσυρσης/κατάργησης εγγραφής ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα II.

Ενσωματώσαμε ένα λεγόμενο εικονοστοιχείο καταμέτρησης στα ενημερωτικά δελτία μας. Ένα εικονοστοιχείο μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο στη μορφή HTML του ενημερωτικού δελτίου για να μας επιτρέψει μια ανάλυση της συμπεριφοράς ανάγνωσης του αναγνώστη. Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποια στιγμή, ένα ενημερωτικό δελτίο άνοιξε από εσάς και ποιοι από τους συνδέσμους που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είχαν πρόσβαση από εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουμε στατιστικές αξιολογήσεις της επιτυχίας ή της αποτυχίας μιας εκστρατείας μάρκετινγκ για τη βελτιστοποίηση της διανομής των ενημερωτικών δελτίων μας και για την καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων για τα συμφέροντά σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους και θα διαγραφούν μετά τη στατιστική αξιολόγηση.

Shopify Inc, 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Καναδάς. Ο ελεγκτής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ είναι η Shopify International Ltd, 2ος όροφος, 1-2 κτίρια της Βικτώριας, Haddington Road, Δουβλίνο 4, D04 XN32, Ιρλανδία (στο εξής "Shopify"). Τα συμβατικά σας δεδομένα και άλλα δεδομένα που εισάγετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα επεξεργάζονται από το Shopify ως επεξεργαστή δεδομένων για λογαριασμό μας και μεταφέρονται στην Shopify Inc. στον Καναδά. Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι ο Καναδάς εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η απόφαση επάρκειας για τον Καναδά μπορεί να ανακτηθεί στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0002&from=en. Σύμφωνα με την τέχνη. 45 GDPR, λόγω αυτής της απόφασης Η μεταφορά προσωπικών δεδομένων στον Καναδά δεν απαιτεί συγκεκριμένη εξουσιοδότηση.

7. Κριτικές και αξιολογήσεις χρηστών

Εάν αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται στο κατάστημα ιστού μας, θα αποθηκεύσουμε τον λογαριασμό χρήστη σας, την ώρα και την ημερομηνία και το περιεχόμενο της αναθεώρησης ή της αξιολόγησης και της διεύθυνσης IP σας. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών είναι

 • Για να συνδέσετε τις κριτικές ή τις αξιολογήσεις σας με τον λογαριασμό χρήστη σας και χρησιμοποιήστε αυτές τις κριτικές ή αξιολογήσεις για τους σκοπούς του Puulab και
 • Για να διαβιβάσετε τυχόν καταγγελίες σχετικά με τις κριτικές ή τις αξιολογήσεις σας σε εσάς και, εάν είναι απαραίτητο, σας ζητήστε να σχολιάσετε.

Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε μια κριτική ή βαθμολογία στο κατάστημα ιστού μας χωρίς λογαριασμό χρήστη για το Puulab. Ο παρεχόμενος λογαριασμός χρήστη θα αποθηκευτεί και θα δημοσιευθεί με την αναθεώρηση.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για να σας παράσχει τη λειτουργικότητα για να αφήσετε αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις και να συνδέσετε το λογαριασμό χρήστη σας για το Puulab με αυτές τις κριτικές και τις αξιολογήσεις είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (α) GDPR και το νόμιμο συμφέρον μας στο πλαίσιο του άρθρου. 6 (1) (στ) GDPR. Το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την αίτηση και την αποθήκευση του λογαριασμού χρήστη για το PUULAB και τη διεύθυνση IP σας βασίζεται σε εκτιμήσεις ασφαλείας, για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο (για παράδειγμα, δυσφημιστικά σχόλια). Σε αυτή την περίπτωση, εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να διωχθούν για το σχόλιο ή την ανάρτηση και συνεπώς να έχουμε νόμιμο ενδιαφέρον για την αποθήκευση της διεύθυνσης IP του εκδότη. Θα περάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στις αρχές επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις ποινικών ερευνών. Πέρα από αυτό, θα κάνουμε άλλες γνωστοποιήσεις σε τρίτους.

Οι κριτικές και οι αξιολογήσεις που αφήνετε στο κατάστημά μας θα συνδεθούν εσωτερικά με τον λογαριασμό χρήστη σας για το Puulab, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό χρήσης σας.

Τα δεδομένα θα αποκαλυφθούν σε τρίτους μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προ-συμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων, π.χ. Τράπεζες, παρόχους πληρωμών και εταιρείες πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία της πληρωμής, των παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών για την αποστολή αγαθών.

8. Shopify

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify. Το Shopify παρέχεται από την Shopify Inc, 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Καναδάς. Ο ελεγκτής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ είναι η Shopify International Ltd, 2ος όροφος, 1-2 κτίρια της Βικτώριας, Haddington Road, Δουβλίνο 4, D04 XN32, Ιρλανδία (στο εξής "Shopify"). Τα συμβατικά σας δεδομένα και άλλα δεδομένα που εισάγετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα επεξεργάζονται από το Shopify ως επεξεργαστή δεδομένων για λογαριασμό μας και μεταφέρονται στην Shopify Inc. στον Καναδά. Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι ο Καναδάς εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η απόφαση επάρκειας για τον Καναδά μπορεί να ανακτηθεί στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0002&from=en. Σύμφωνα με την τέχνη. 45 GDPR, λόγω αυτής της απόφασης Η μεταφορά προσωπικών δεδομένων στον Καναδά δεν απαιτεί συγκεκριμένη εξουσιοδότηση.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε εξωτερικά πρόσθετα για να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα του καταστήματός μας. Οι πάροχοι plugin επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του καταστήματος ως επεξεργαστές δεδομένων για λογαριασμό μας με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (στ) GDPR. Το νόμιμο συμφέρον μας είναι να παρέχουμε ένα φιλικό προς το χρήστη ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε το Shopify Pay for Pay, θα μεταφέρουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, την πιστωτική κάρτα και τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης και τη μέθοδο αποστολής που επιλέξατε στη σελίδα checkout, καθώς και σχετικές πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας των αγαθών και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς, στο Shopify Pay για να επεξεργαστείτε την πληρωμή. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η τέχνη. 6 (1) (β) GDPR.

9. Μεταφόρτωση εικόνας

Υποχρέωση πελάτη να διαβάσει την ιδιωτική ειδοποίηση και τους όρους παροχής υπηρεσιών, πριν μεταφορτώσει οποιαδήποτε φωτογραφία, όπως αναφέρεται στη σελίδα κάθε προϊόντος.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Εφαρμογή μεταφόρτωσης-ανελκυστήρα για μεταφόρτωση φωτογραφιών.

Σύμφωνα με την πληροφορία που παρέχεται από την εφαρμογή μεταφόρτωσης-ανύψωσης:

 • Τα μόνα δεδομένα που αποθηκεύονται απόΕφαρμογή μεταφόρτωσης-ανελκυστήρα είναι τα πραγματικά αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί και εάν το αρχείο χρησιμοποιήθηκε σε μια σειρά, ο αριθμός παραγγελίας αποθηκεύεται επιπλέον στην εγγραφή αρχείου.
 • Τα μεταφορτωμένα αρχεία αποθηκεύονται για 30 ημέρες και διαγράφονται αυτόματα μετά.
 • Όλες οι μεταφορτώσεις αρχείων αποθηκεύονταιΑποθήκευση cloud google στην περιοχή δεδομένων των ΗΠΑ-Δύσης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στους παρόχους υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Όταν τα δεδομένα μεταφέρονται στις ΗΠΑ, υπάρχει θεμελιώδης κίνδυνος ότι τα δεδομένα αυτά θα έχουν πρόσβαση από τις αρχές των ΗΠΑ χωρίς να ειδοποιηθούν και χωρίς τη δυνατότητα νομικών διορθωτικών μέτρων.

Με τη μεταφόρτωση φωτογραφιών παρέχετε ενημερωμένη συγκατάθεση, αυτό Συμφωνείτε με τα δεδομένα που μεταφέρονται στις ΗΠΑ.

Προμηθευτές πληρωμών

Εάν αντιτίθενται στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν από τους παρόχους πληρωμών μας ή εάν πιστεύετε ότι η πιστοληπτική σας ικανότητα δεν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρόχους πληρωμών μας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προκαταβολή μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Κλάρνα

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την Klarna ως υπηρεσία πληρωμής. Ο πάροχος είναι η Klarna Bank AB (Publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (στο εξής «Klarna»). Η Klarna ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο, ο διαχειριστής και ο οργανισμός αναφοράς πιστώσεων. Κατά την πληρωμή μέσω της Klarna, θα προωθήσουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, το ποσό τιμολογίου, το τιμολόγιο και τη διεύθυνση παράδοσης, τα δεδομένα τραπεζών και πιστωτικών καρτών και, εάν ισχύει, ο αριθμός κινητού σας τηλεφώνου στο Klarna στο Klarna . Εάν χρησιμοποιείτε τις μεθόδους πληρωμής «Αγορά στο Λογαριασμό» ή «Πληρωμή με δόσεις», η Klarna μπορεί να ελέγξει την πιστοληπτική σας αξιολόγηση για να αποφασίσει για την απελευθέρωση της συναλλαγής πληρωμής και να ελαχιστοποιήσει τις προεπιλογές πληρωμής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με άλλους οργανισμούς αναφοράς πίστωσης. Επιπλέον, οι τιμές βαθμολογίας υπολογίζονται για ελέγχους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (λεγόμενες τιμές βαθμολογίας), οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα διευθύνσεων. Ο υπολογισμός αυτών των τιμών βαθμολογίας βασίζεται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική στατιστική διαδικασία. Σε περίπτωση ανεπαρκούς πιστοληπτικής ικανότητας, η Klarna μπορεί να αρνηθεί την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η τέχνη. 6 (1) (β) GDPR. Εάν αντιτίθενται στη μεταφορά δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι η πιστοληπτική σας ικανότητα δεν είναι κατάλληλη για την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, χρησιμοποιήστε μια διαφορετική μέθοδο πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Klarna χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Πάροχοι αποστολής

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Posti Group OYJ ως πάροχο αποστολής.

Βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ναυτιλία στο δικό μας Πολιτική αποστολής.

 Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση

1. Υπηρεσίες Google

Ο πάροχος των υπηρεσιών που ακολουθεί είναι η Google Ireland Limited (Αριθμός Μητρώου: 368047), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία (εφεξής "Google").

Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Google σε σχέση με την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μπορούν να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τους διακομιστές Google στις ΗΠΑ. Η Google εισήγαγε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του GDPR για να μεταβιβάσει νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Περιοχή (ΕΟΧ). Ένα αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ μπορεί να βρεθεί στο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χειρίζεται προσωπικά δεδομένα, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς από την Google, τις ρυθμίσεις και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, ανατρέξτε σε: https://www.google.de/policies/privacy/partners/, https://www.google.de/policies/technologies/ads/, https://adssettings.google.de/

Η νομική βάση για τη χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών είναι η οικειοθελώς δοθεί η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την τέχνη. 6 (1) (α) GDPR. Η νομική βάση για τη μεταφορά δεδομένων στις Η.Π.Α. είναι επίσης η οικειοθελώς δομένη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την τέχνη. 49 (1) (α) GDPR.

2. Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών του ιστότοπου και αναλύει τη συμπεριφορά τους. Αυτά τα δεδομένα εξυπηρετούν τον σκοπό της ανάπτυξης ενός φιλικού προς το χρήστη σχεδιασμό ιστότοπου, τη συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και των προσφορών μας, για να μετρήσουμε την επιτυχία των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και στη δημιουργία στατιστικής ανάλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται ψευδώνυμα προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται cookies. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες όπως ο τύπος / έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, η URL παραπομπής (η σελίδα που προηγουμένως επισκέπτεται), το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP) και το χρόνο του αιτήματος διακομιστή. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μεταφέρονται στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται σε διακομιστές που ανήκουν στην Google. Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται και τα δεδομένα συμβάντων θα διαγραφούν μετά από 26 μήνες. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν τα τρίτα μέρη επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό των ΗΠΑ ή της Google. Σε καμία περίπτωση δεν θα συγχωνευθεί η διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που διατηρούνται από την Google. Η διεύθυνση IP θα είναι ανώνυμη έτσι ώστε η ανάθεση να είναι αδύνατη.

2.1 Δημογραφικά και Ενδιαφέροντα με το Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα» στο πλαίσιο του Google Analytics. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα συμφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τη διαφήμιση που βασίζεται σε ενδιαφέρον της Google καθώς και τα δεδομένα επισκεπτών από παρόχους τρίτων. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στον λογαριασμό σας Google ή γενικά να απαγορεύσει τη συλλογή των δεδομένων σας από την Google Analytics όπως εξηγείται παραπάνω.

2.2 Google Analytics Reformeting

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Analytics. Αυτή η υπηρεσία παρουσιάζει χρήστες του Διαδικτύου που σχετίζεται με διαφήμιση που σχετίζεται με τους ιστοτόπους που επισκέπτονται προηγουμένως. Η Google χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίσει τους επισκέπτες που έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες από το δίκτυο διαφημίσεων Google. Αυτή η υπηρεσία συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, ποια από τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί και, εάν είναι απαραίτητο, άλλα δεδομένα που απαιτούνται από την Google για την παροχή επαναληπτικού ελέγχου αναλύσεων. Η διεύθυνση IP σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που παρέχονται από την Google. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται σε διακομιστή στις ΗΠΑ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν τα τρίτα μέρη επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό των ΗΠΑ ή της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την τοπική αποθήκευση cookies διαμορφώνοντας αντίστοιχα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, ενημερώνετε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε διαμορφώνοντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο: http://www.google.com/settings/ads.

2.3 Διαφημίσεις Google με παρακολούθηση μετατροπής

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφημίσεις Google και διαφημίσεις Google με παρακολούθηση μετατροπής. Η παρακολούθηση μετατροπής Google χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των κλικ σε διαφημίσεις, αγορές, εγγραφές, τηλεφωνήματα, λήψεις εφαρμογών και άλλες ενέργειες στον ιστότοπό μας. Σε αυτό το πλαίσιο η Google Ads συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφτεί και, εάν είναι απαραίτητο, άλλα δεδομένα που απαιτούνται από την Google για την παροχή στατιστικών παρακολούθησης μετατροπής. Σε καμία περίπτωση δεν θα συγχωνευθεί η διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που διατηρούνται από την Google. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί επίσης cookies για λόγους ανάλυσης και αξιολόγησης. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies διαμορφώνοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή σας. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μεταφέρονται στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται σε διακομιστές που ανήκουν στην Google. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν τα τρίτα μέρη επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό των ΗΠΑ ή της Google.

2.4 Google Adsense

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense για την ενσωμάτωση διαφημίσεων στον ιστότοπό μας. Το Google AdSense χρησιμοποιεί cookies και web beacons για να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις επισκέψεις σελίδων. Οι Beacons Web είναι μικρά αόρατα γραφικά που αναλύουν πληροφορίες, όπως κλικ σε διαφημίσεις ή επισκεψιμότητα ιστότοπων. Αυτή η υπηρεσία συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί και, κατά περίπτωση, άλλα δεδομένα που απαιτούνται από την Google για την παροχή των διαφημίσεων. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google AdSense δεν θα συγχωνευθεί ποτέ με άλλα δεδομένα Google. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου αποθηκεύονται σε διακομιστή στις ΗΠΑ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν οι τρίτοι επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό μας ή Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

3. Διαχειριστής ετικετών Google

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager για να διαχειριστεί τον ιστότοπο μέσω μιας ενιαίας διεπαφής διαχείρισης ετικετών. Το Google Tool Manager εφαρμόζει μόνο ετικέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο διαχειριστής ετικετών Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες μπορεί να συλλέγουν δεδομένα. Ωστόσο, ο Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν απενεργοποιηθούν στο επίπεδο τομέα ή cookie, θα παραμείνει αποτελεσματικό για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης στο βαθμό που εφαρμόζονται με το Google Tag Manager.

4. Meta Pixel / Facebook Pixel (εικονοστοιχεία δράσης επισκεπτών)

Χρησιμοποιούμε το "Pixels Action Pixels" από την Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ή, εάν βασίζεστε στην ΕΕ, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor , Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Facebook")) στην ιστοσελίδα μας. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών μετά την ανακατευθυνόμενη στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για στατιστικά και έρευνα αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώνυμα σε εμάς, δηλαδή δεν βλέπουμε τα προσωπικά δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook, γι 'αυτό σας ενημερώνουμε, με βάση τις γνώσεις μας για την κατάσταση. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας στο Facebook και επίσης να το χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς διαφημίσεων, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και στους συνεργάτες του να τοποθετήσουν διαφημίσεις στο Facebook. Ένα cookie μπορεί επίσης να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας για αυτούς τους σκοπούς. Η νομική βάση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι η τέχνη. 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 Επιστολή f gdpr. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας από το Facebook Pixel ή στη χρήση των δεδομένων σας με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων στο Facebook επικοινωνώντας με την ακόλουθη διεύθυνση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ιδιωτικότητα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο Facebook, το Instagram και το Tiktok, ελέγξτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Ινσταγκραμ:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Τικ Τοκ:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en

 

Τελευταία ενημέρωση: 20.09.2022